รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3นายอาดุลย์ พรมแสง 074373035 
101บ้านนานางธนพร มุกสง 074378868 
102บ้านสะกอมนายจารึก ยกรัตน์ 074378689 
103บ้านตลิ่งชันนายพจนาถ มากรักษ์ 074378497 
104บ้านปากบางนางอำไพ ช่วยมณี   
105บ้านนนท์  074378263 
106บ้านสุเหร่า  074378491 
107บ้านเลียบนางกันยา ราชชำรอง 074300104 
108บ้านโคกม้านางพรพรรณ ถาวร 074300209 
109บ้านบ่อโชน    
110บ้านป่างามนายอรรณพ เนียมคง 074268567 
111ชุมชนบ้านนาทับนางขวัญตา ประสานสงฆ์ 074476073 
112ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222  074477204 
113บ้านท่าคลอง  074476018 
114บ้านม้างอน  074300107 
115ชุมชนบ้านทางควายนายประสงค์ ภูมิพัทธ์ 074476412 
116บ้านปากบางนาทับนายสมบัติ หลีเจริญ 0744764334 
117บ้านปากช่อง  074300253 
118บ้านเขาจันทร์นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี   
119วัดขุนตัดหวายนายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ 074373336 
120ชุมชนวัดน้ำขาว  074373250 
121บ้านแคนางสาววัชรี ยกรัตน์   
122บ้านคูศักดิ์สิทธิ์นางวันดี ชูช่วย   
123บ้านคูนายสังข์นางพนารัตน์ เสนเกตุ 074300111 
124บ้านทุ่งนาเคียนนายเจริญ แก้วบุญ 074341852 
125บ้านทุ่งครกนางปราณี จันทร์ดี   
126บ้านคลองแงะ  074300118 
127ชุมชนวัดควนมีด  074477152 
128วัดทุ่งพระนางสุณีย์ บำรุงหนูไหม 074325473 
129วัดช่องเขานางพรพรรณ พิรุณ 074300256 
130บ้านป่าชิง  074300244 
131บ้านควนหัวช้างนางประดับ ทองเจือเพชร 074300257 
132บ้านควนไม้ไผ่นางจีราภรณ์ อ่อนแก้ว 074300116 
133ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นนายโสภณ ชูช่วย 074300119 
134บ้านช้างคลอดนางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์ 074300109 
135บ้านท่าหมาก  074300251 
136บ้านลางานางชุษณี นางาม 074300245 
137บ้านทรายขาวนายเอกพจน์ นราพันธุ์ 074300121 
138บ้านสะพานหักนางสุจิตรา หนูเกื้อ 074300212 
139บ้านน้ำเค็มนายสมพนิตย์ ไชยรัตน์   
140กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์นายธนเดช รองสวัสดิ์ 074300106 
141เหมืองควนกรด  074300250 
142วัดเกษมรัตน์  074300241 
143วัดประจ่านางฤดี พันธุวรรณ 074300246 
144วัดนาปรือนายนิยม เอียดศรีไชย 074300105 
145บ้านเกาะทากนายเกษม บูหัส 074300247 
146วัดบ้านไร่นางอาภาภรณ์ มณีคง   
147บ้านควนขี้แรดนางกวิสรา มั่นคง   
148บ้านโหนดนายบรรจบ คงจันทร์ 074300255 
149บ้านแพร้วนายมนัส คงจันทร์ 074300103 
150บ้านหว้าหลัง  074300110 
151บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ 074320083 
201บ้านนาทวีนายสมชัย อ่อนแก้ว 074371015 
202วัดท่าประดู่  074371008 
203บ้านทุ่งน้ำขาวนายเศรษฐพล เร็มเสม 074371555 
204บ้านเคลียงนายคมสัน อุยสกุล 074341519 
205วัดทุ่งข่านางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว 074341776 
206บ้านพอบิด    
207บ้านวังใหญ่ปลายรำนางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ 074300151 
208บ้านลำลองนายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย 0894641249 
209ชุมชนวัดปลักชะเมานางดารา สิทธิเดชากุล 074371556 
210วัดนาหมอศรีนางสาวชาลิสา เพ็งหนู 074268641 
211วัดลำพดจินดารามนายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์   
212บ้านวังบวบนางนงลักษณ์ มากนวล 074341171 
213บ้านโมยนางวรรณา หนูสุก 074300214 
214บ้านลำชิงนายนิยม ไกรสนาม 074371329 
215บ้านโต้นนท์นางกอบขวัญ แดงบำรุง   
216อายุรกิจโกศลนายธีศิษฎ์ คงจันทร์   
217บ้านป่าเร็ดนายเกรียงศักดิ์ แก้วบุญ 074373034 
218บ้านนาปรังนายอุทัย เพชรหนู 074300143 
219บ้านเก่านายศิริพงษ์ เพชรมณี 074300140 
220บ้านสม็อง  074300155 
221บ้านคลองกวางเขาวังนายอนันต์ แดงเหมือน 074300141 
222ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)นายวินัย รัตนเสถียร 074371122 
223วัดวังไทรนายมโนธรรม ศิริรัตน์ 074300148 
224บ้านสะพานเคียนนายสมพร คลังธาร 074300157 
225บ้านกะทิงนางนวพร ศิริรัตน์ 074300147 
226บ้านป็องนายประพันธ์ ประทีปเกาะ 074300156 
227วัดบ้านลุ่มนายกมล จันแก้ว 074329045 
228บ้านพรุหวา  074300154 
229บ้านประกอบนางสาวเนตรยา วรรณทอง 074300153 
230ประสิทธิ์ทวีสิน 2นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ำหอม 074300158 
231ทองอยู่นุตกูลนายโอภาส ไชยรัตน์ 074300152 
301บ้านเทพานายอรุณ คานยู 074376329 
302บ้านพระพุทธนายประเสริฐ โต๊ะขา 07437658 
303บ้านป่าโอนนายธรรมนูญ ไหวพริบ   
304บ้านป่ากอนางสุกัลยา รัตนไชย 074376328 
305วัดเทพาไพโรจน์  074300240 
306บ้านคลองประดู่นายประเดิม โบพรหม   
307บ้านบ่อเตยนางวนิดา เปาะแม 074300130 
308ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพานายสุพจน์ พร้อมญาติ 074478036 
309บ้านนาจวกนายคนึง แก้วมณี 074325487 
310บ้านกระอาน    
311บ้านพรุชิงนางสายวารุณ คงทอง 0895993002 
312นิคมสร้างตนเองเทพา 2นางผอื้น ชาติวัฒนา 074318264 
313นิคมสร้างตนเองเทพา 3นายบดินทร์ ไชยพยัญ   
314บ้านควนหรันนายอับดนเราะหมาน เดเระมะ 074300126 
315นิคมสร้างตนเองเทพา 4นายบุญเริง จันทนุพงศ์   
316บ้านใหม่นายโสภณ บัวผัน   
317บ้านหนองสาหร่ายนายพิสุทธิ์ ผ่องศรี 074300127 
318บ้านลำไพลนายธีรสิทธิ์ เคียนทอง 074478072 
319บ้านแม่ทีนายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์ 074478070 
320ลำไพลราษฎร์อุทิศ  074478311 
321บ้านควนเจดีย์นายนิพนธ์ มณีรัตน์ 074318135 
322วัดปริกนางสุภาพิตร จีนหมวกดำ 074318131 
323บ้านท่าไทรนายยุทธนา วงษ์งาม 074318130 
324บ้านทุ่งโพธิ์    
325บ้านลำเปานางราตรี เนาวรัตน์ 074318140 
326บ้านพรุตูนายชวน แก้วเกาะสะบ้า 074300123 
327วัดนิคมประสาท มิตรภาพที่ 149  074374275 
328บ้านบ่อน้ำส้มนางสารุณีย์ สังข์เจริญ   
329บ้านโคกพยอมนายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ 074300122 
330วัดคลองยอนายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด 074300134 
331บ้านวังใหญ่นายธม บุญธรรม 074300133 
332บ้านควนหมากนางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ 074300135 
333วัดคงคาสวัสดิ์นางศรินทิพย์ ทะสะระ 074318753 
334บ้านปากบางสะกอมนายกิตติโชค แลบา 074300216 
335บ้านพรุหลุมพีนายธราเทพ แก้วเกาะสะบ้า   
336บ้านเขาน้อยนายถนัด ศักดิ์แสงโสภา 074300139 
337บ้านแซะนายบุญเลิศ พรมสูง 074300136 
338บ้านม่วงถ้ำ  074300137 
339บ้านสวรรค์นางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์   
340บ้านกรงอิตำนายอิดรีส มรมาศ 074325460 
341บ้านตูหยงนางมณฑกานต์ คงนวล 074320209 
342บ้านเกาะแลหนังนางสาวสาวิตรี แก้วจินดา 074269505 
343บ้านควนตีหมุน    
344บ้านคลองขุด    
345บ้านตาแปด  074325279 
346บ้านท่าม่วงนางสาวศุภมาส เคี้ยนหิ้น 074300125 
347บ้านโคกกอ  074300128 
401บ้านท่า  074300202 
402อุทยานอุทิศนางสาวเรืองไร ผดุงศักดิ์   
403บ้านควนหรัน  074300201 
404บ้านเก่านายพิชิต ทิตย์พรมทอง   
405บ้านนาม่วง  074300197 
406ชุมชนบ้านนากันนายวิรัตน์ รัตนะ 019131608 
407บ้านห้วยบอนนายวิลาศ ศิริวุฒินนท์ 074325701 
408สะบ้าย้อยนายโชคชัย สุขพงษ์ 074377028 
409บ้านทำเนียบนายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ 074300220 
410บ้านบ่อทอง  0872851639 
411บ้านไร่    
412บ้านโคกตกนางละม้าย เงินนาค 374531505 
413บ้านโคกสิเหรง  074306185 
414บ้านปลักบ่อนายจรัญ รองสวัสดิ์ 074320190 
415บ้านฉลุง  0810922067 
416บ้านทุ่งไพลนายไวพจน์ จิตมณี 074318382 
417บ้านคูหานายประทีป เนาวรัตน์ 074269585 
418บ้านตะเคียนทอง  074300195 
419บ้านล่องควนนายยุทธ มุสิกะชนะ   
420บ้านทับยางนายทศพร พงค์สุวรรณ 074300189 
421บ้านถ้ำตลอดนายอุทัย บุญเพชรทอง 074318390 
422มหิดล  019597361 
423บ้านทัพหลวงนางสาวกชภัท เกื้อก่อยอด 074300192 
424บ้านห้วยเต่านายบูรพา ดำแสงสวัสดิ์ 074422059 
425บ้านคอลอมุดอนางจรวยพร บรรจงรัตน์ 074300225 
426บ้านมุนีนายอนุรุทธ์ ผัดกระโทก 074300194 
427บ้านเมาะลาแตนางประภาพรรณ ชุมดี   
428บ้านนาจะแหนนายวิโรจน์ มโนกิจอุดม 074300193 
429บ้านสุโสะนายทิวา สายกิ้มซ้วน 074300196 
430ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1  074300198 
431บ้านบาโหยนายพิชิต ศรีมณี 073263335 
501วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)นายสมควร จันทรวงษ์ 074300234 
502บ่อเกดวิจิตรวิทยานายดุรงค์ จันวดี 074268721 
503บ้านท่าข่อย  074521937 
504บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)นายวรรษา สุริยันยงค์   
505ชุมชนบ้านปาดังนายถนอม สุขคำ 074521007 
506ชาติตระการโกศลนายสุรเดช แสงจันทร์ 074300176 
507บ้านพังลานายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน 074298113 
508บ้านระตะ  074541766 
509บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)นายธงไชย อนันตพรรค 074541163 
510วัดเขามีเกียรตินายกระจ่าง ธรรมรักษา 074542374 
511บ้านสำนักหว้านายณรงค์ คงชะนะ 074542280 
512ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริง เพ็ชร ไพศาล)นายไพโรจน์ สังหาญ 074541801 
513วัดม่วงก็อง  074542706 
514บ้านท่าโพธิ์นางสาวอภิญญา สุรินราช 074541490 
515วัดสองพี่น้องนายสุเจต บุญโสภา 074541913 
516วัดศรีวิเทศสังฆารามนางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ 074301332 
517บ้านพรุเตียวนายสุภาพ แก้วได้ปาน 074301235 
518บ้านสำนักขามนายอับดลกานี อะหลี 074411954 
519บ้านน้ำลัดนางวิภานันท์ ทองเจริญ 074411906 
520บ้านม่วงนายวีรพันธ์ หลังเศษ 074411660 
521วัดห้วยคูนายสุภาพ ทองน้อย 074300185 
522บ้านเกาะค่างนายอารมณ์ จันทคาม 074300183 
523บ้านหน่ำฮั้วว่าที่ร้อยโทวุฒิพร วิทยาพันธ์ประชา 074412199 
524บ้านหัวถนนนางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด 074411511 
525บ้านยางเกาะนางสุพรรณี มหาพรหม 074300178 
526บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)  074298013 
527บ้านตะเคียนเภา  074300263 
528บ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)นายอำนวย สุวรรณโณ 074298014 
529บ้านใหม่  074298118 
530บ้านควนเสม็ดนายยงยุทธ อำไพ 074300177 
531บ้านควนตานี  074300184 
532บ้านทับโกบนายทิวา คงเสน 074521997 
533บ้านทุ่งไม้ด้วน 1นายอุทิศ อมรมณี 074300181 
534สมาคมไทยผลิตยา 2  074300179 
535สังวาลย์วิท 2นางอุษา มู่เก็ม 074300180