ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางฐาปนี มะลีบ้านตูหยงโรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม 16
2นายเฉลียว ทองร้อยชั่งชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาลาออกจากราชการ