ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดรายโรงเรียน


ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดรายอำเภอ

เอกสารหมวดนี้ทั้งหมด
ที่ รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1รายการสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภท ปี การศึกษา 256118

เอกสารหมวดนี้ทั้งหมด
ที่ รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 256027

เอกสารหมวดนี้ทั้งหมด
ที่ รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1จำนวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 256131
2จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 256129
3จำนวนครูแยกระดับการสอน และเพศ ปีการศึกษา 256119
4จำนวนครูแยกตำแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 256124
5ข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2561
1