ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดรายโรงเรียน


ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดรายอำเภอ

ที่ รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1รายการสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภท ปี การศึกษา 25618

ที่ รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 25608

ที่ รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1จำนวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 25614
2จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 25615
3จำนวนครูแยกระดับการสอน และเพศ ปีการศึกษา 25614
4จำนวนครูแยกตำแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 25614
5ข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2561
0
6ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
0
7ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
1